TÜZÜK

I. KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Kulübün Adı, Merkezi, Renkleri ve Tarihçesi

Madde 01- Kulübün Adı

Derneğin adı “İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği''dir.

Derneğin kısa adı “ İBBGSK ”dır.

Dernek bu tüzükte ''Kulüp'' olarak anılacaktır.

Madde 02- Kulübün Merkezi

Kulübün merkezi İzmir’dir. Kulübün şubesi açılmayacaktır.

Kulübün her türlü kayıt, sicil ve defterleri Kulüp merkezinde ve Kulüp tesisi olan Aydoğdu mahallesi 1263 sokak no:1 Buca/İZMİR adresinde tutulur, bulundurulur ve korunur.  

Madde 03- Kulübün Tarihçesi, Renkleri ve Logosu

Kulüp, 1979 yılında İzmir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adı altında İzmir’de kurulmuştur. Kulübün renkleri “Mavi – Beyaz - Kırmızı” dır. Kulübün resmi logusu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni simgeleyen saat kulesi ile birlikte 4 satırlık İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yazısı şeklindedir. Logonun standart kurumsal rengi (PANTONE 288C) ‘dir.    

İKİNCİ BÖLÜM

Kulübün Amacı ve Bu amacı Gerçekleştirmek İçin Kulüp Olarak Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 04- Kulübün Amacı

Kulüp, sporun insanları birbirine yaklaştıran ve sevdiren yönü ile, insan sağlığına olan olumlu etkisini temel prensip olarak ele alıp,

a)Bütün spor dallarında amatör ruhlu sporcular yetiştirmek,

b)Gençleri topluma yararlı bireyler haline getirmek için spor faaliyetlerinde bulunmak, spor yarışmaları ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlemek ve spor sevgisini aşılamak,

c)Ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen gençlik ve spor faaliyetlerine ve yarışmalara katılmak,

amacı ile kurulmuştur.

Madde 05- Kulübün Çalışma Konuları ve Biçimleri

Kulüp bu tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir.

1)Kulüp faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar,

a)Amatör sporcular ve üyelerinin sportif çalışmalara katılımını sağlar,

b)Üyeleri ve sporcuları için branşlara göre takımlar kurar ve kapatır,

c)Çeşitli spor dallarında Kulüp amacını yerine getirmek için faaliyette bulunur,

d)Kulüp üyeleri ve gençlerin sporu sevmesi ve spor yapabilmesi için yardımcı olur,      gerekli özendirici çalışmaları yapar,

e)Kulübün faaliyet alanına giren her çeşit spor organizasyonlarını gerekli izinler alınarak düzenler, gerektiğinde organizasyonlara yabancı sporcuların da katılmalarını sağlar, 

f)Sporcuların yurtiçi ve yurtdışındaki amatör yarışmalara katılmalarını sağlar, üyeleri ve sporcuları için eğitici ve öğretici yayınlar düzenler, spor konusundaki görgü ve bilgilerini artırma yolunda girişimlerde bulunur,         

2)Kulüp; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler. Kulüp bütün spor dallarında gerekli izinler alınarak spor okulları açar, sporculara ve halka yönelik seminerler, konferanslar, kurslar ve benzeri toplantılar düzenler, sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur,

3)Kulüp, amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür, tabela vb. reklam ve tanıtım ürünlerini yaptırır ve yayınlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir,    

4)Kulüp amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin ederek sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar,

5)Kulüp gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul eder,

6)Kulüp, tüzükteki amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek ve / veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılabilir,

7)Kulüp, tüzükteki amacının gerçekleştirilmesi için bütün spor dallarında açık ve kapalı spor tesisleri yaptırıp gerektiğinde bu tür tesisleri ve lokalleri açar.  Kulübe gelir temin etmek amacıyla spor tesislerini, lokalleri kiralar, kiraya verir, işletir ve işlettirir. İktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar,

8)Kulüp üyeleri ve sporcularının, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar, kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırır ve bunları tefriş eder,

9)Kulüp üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,

10)Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,

11)Kulüp tüzükte amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurar, federayon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar,

12)Kulüp uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki Kulüp veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışma yapar veya yardımlaşır,

13)Kulüp tüzükteki amacının gerçekleştirmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,

14)Kulüp üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir,

15)Kulüp amacına yönelik faaliyetlerini sürdürebilmek için gerek duyduğunda temsilcilikler açabilir,

16)Kulüp tüzükteki amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Kulüplerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak platformlar oluşturabilir, ayni ve nakdi yardımlaşma ve dayanışma içine girilebilir,

17)Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren sporcuları daha büyük başarılar göstermeleri için teşvik eder ve onları ödüllendirir,

18)Kulübün üyelerine sosyal yardımlar sağlar, bu amaçla gerekirse vakıf kurar,

19)Kulüp amacına yönelik faaliyetlerinin yürütülmesinde; antrenör, spor okulları eğitmeni, teknik eleman, yardımcı personel, idari personel, yönetici vb. ilgili ve gerekli personeli çalıştırır,

20)Kulüp engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla engelliler spor dalları kurar, spor müsabakalarına iştirak eder, bu konuda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak gerekli projeleri oluşturur, ulusal ve uluslararası kaynak araştırarak sağlanan kaynakları ülkemiz, derneğimiz ve engelliler yararına kullanır, ayrıca ilimizde bulunan engelli spor kulüplerin spor faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için her türlü yardımda bulunur,

21)Kulübü yurtiçinde veya yurtdışında başarıyla temsil etmiş, sporcu iken sporu bıraktıktan sonra zor duruma düşmüş sporcularına yardım ve destek sağlayabilir, benzer konularda yardımlaşma ve dayanışma kuruluşları kurabilir, kurulu veya kurulacak olanlara katılabilir.

Madde 06- Kulübün Faaliyet Alanı

            Kulüp amacını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası alanda tüm gençlik faaliyetleri ve spor branşlarında amatör faaliyet gösterir.

II. KISIM

GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğe Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 07- Üyelik Şekilleri

Kulübün iki türlü üyesi vardır:

1.Asil Üye: Kulübün kurucuları ile başvuru üzerine üyeliğe kabul edilen, aidatlarını tamamen ödemek şartıyla genel kurula katılma, seçme, seçilme ve Kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkına sahip kişilerdir.  Bu üyeler eşit hakka sahiptir. 

2.Onursal Üye: Kulübe önemli derecede maddi veya manevi katkı sağlamış veya dernek lisansı devam ederken 40 yaşını doldurmuş milli olan sporcular, divan başkanlık kurulunun yazılı teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik sıfatı verilen kişilerdir. Bu üyeler isterlerse bağış yapabilirler, ancak Kulüp organlarına seçilemezler.

Madde 08- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üye olmak isteyen kişi üye giriş ücreti ile yıllık aidatını Kulüp banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ile Kulübe yazılı olarak başvurur. Başvuru Kulüp yönetim kurulunca en geç otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine             bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin yıllık aidatı iade edilir. Üyelerin ödeyecekleri giriş ücreti ile yıllık aidatlarını genel kurul belirler.

Kulüpten ihraç edilen kişilerin üyeliğe tekrar kabulüne genel kurulca karar verilir.
Madde 09- Yıllık Üyelik Aidat

Kulübe üye olmak isteyen kişiler son genel kurulda belirlenen miktarda üye giriş aidatını bir defaya mahsus olmak üzere ödemek zorundadır.

Yıllık aidat yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir. Her üye yıllık aidatını ait olduğu yılın sonuna kadar kulübün banka hesabına ödemek zorundadır. Aidatını ödemeyen üyeler genel kurulda oy kullanamaz. Aidatlar kredi kartı ile de ödenebilir. 

Madde 10- Üyelerin Hakları

a)Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptirler,

b)Kulüp üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez,

c)Onursal üyelerin dışındaki üyelerin Kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır,

d)Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır,

e)Onursal üyelerin oy hakkı yoktur,

f)Her üye istifa hakkına sahiptir,

g)Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin Başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Madde 11- Üyelerin Yükümlülükleri

a)Üyeler, Kulüp tüzüğüne, düzenine uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye Kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür,

b)Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, üye adresinde, telefon ve faks numarası, elektronik posta adreslerindeki değişikliği 30 gün içerisinde kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışma ve tebligat geçerli olur,

c)Her üye aidatını her yıl 31 Aralık akşamına kadar öder,

d)Aidat borcu olan üyeler genel kurulda oy kullanamaz,

e)Kulüpten çıkartılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır,

f)Onursal üyeler üyelik aidatı ödemek zorunda değildir,

Madde 12- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüp üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu' na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 13- Üyelikten Çıkarılma

Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a)İlgili kanunlar ve dernek tüzüğünde üyelik için aranan şartları kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer,

b)1 yıl süre ile aidatlarını ödememiş üyelerin üyelik sıfatı, bu hususun üyeye yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 1 ay içerisinde giderilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilir,

c)Tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek,

d)Kulüpten izin almaksızın başka bir spor kulübü ile iş ilişkisine giren veya başka bir Kulübün üyeliğine başvuranların 30 gün içerisinde bu Kulüple ilişkisini kesmeyenler Disiplin Kurulu’na sevk edilir veya üyelik sıfatı Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilir,

e)Kendilerine tevdi edilmiş görev ve yetkilerini kötüye kullananlar,

f)Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak,

g)Yıllık aidat ödeme zorunluluğunu yazılı bildirimden itibaren 1 ay içinde yerine getirmemek,

h)Dürüstlük kuralına aykırı biçimde herhangi bir şekilde Kulübe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar vermek,

i)Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kulüp Organları

Madde 14- Kulüp Organları

Kulübün zorunlu organları şunlardır:    

a) Genel kurul,          

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Disiplin Kurulu,

Genel kurul ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun yetki, görev ve sorumlulukları başka bir Kulüp organına devredilemez.

Madde 15- Genel Kurul

Genel kurul, Kulübün en yetkili karar organıdır. Genel kurul yıllık aidatlarını ödemiş kulübe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

Madde 16- Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak iki türlüdür.

a)Olağan Toplantılar: Olağan genel kurul toplantıları 3 yılda bir Eylül ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır. Olağan genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b)Olağanüstü Toplantı: Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına haiz Kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu, genel kurulu 1 ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetim kurulu veya üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi Kulüp üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir. 

Madde 17- Toplantı Gündemi ve Toplantıya Çağrı Usulü

Genel kurul toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim kurulu, Kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede veya kulübün internet sayfasında ilan edilmek, yazıyla, elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.      

Madde 18- Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Genel kurul Kulüp merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.    

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Kulüp üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısının sağlanamadığının tespiti halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir ve toplantı ilan edilen ikinci toplantı tarihinde yapılmak üzere ertelenir.   Bu aşamada yapılacak itirazlar yönetim kurulu tarafından kesin biçimde karara bağlanır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 19- Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık ( işaretle ) oyla yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurulda zorunlu organ seçimleri liste usulüyle, açık oyla yapılır. Aksine karar alınmadıkça, ihtiyari organların da seçimi de zorunlu organlarla birlikte ve aynı yöntemle yapılır.

Aksine karar alınmadıkça başkanlık divanı, komite ve komisyon kurulması    oylamalar ile açık oyla yapılır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve Kulübün feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel kurulda her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz. 

Madde 20- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:

a)Kulüp organlarını seçmek,

b)Kulüp tüzüğünü değiştirmek,

c)Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,

d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kulübe kamu kuruluşları tarafından tahsis edilmiş bulunan taşınır veya taşınmaz malların tahsis amacına uygun biçimde işletilmesi veya işletmeye verilmesi, taşınmazların kiralanması ve kiraya verilmesi suretiyle kulübe gelir temini konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

f)Kulübün yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına ilgili kuruluşların yarışmadan geçici veya tamamen çekilmesi veya ulusal ve uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,

g)Kulübün uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik açılması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h)Kulübü feshetmek,

i) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

j)Kulübün diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak,

k)Genel Kurul toplantısında gerektiğinde komisyonlar kurmak, görevlendirmek ve bu komisyonlardan çıkacak raporları görüşüp karara bağlamak,

l)Üye giriş ve yıllık aidatlarının Kulüp bütçesi ve değişen koşullara göre yeniden tespit etmek,

m)Kulübün vakıf ve sandık kurmasına karar vermek,

n)Kulübe gelir sağlamak için Kulübe ait taşınır ve taşınmazlarının amacına uygun olarak kiralanması ve kiraya verilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

o)Kulübün mevzuata uygun biçimde şirket veya işletme kurmasına karar vermek ve bu şirketlere devredilecek varlık hakkı ve lisansları belirlemek,

p)Kulübün amacına uygun yurt içi ve yurt dışındaki Kulüp, vakıf spor kulübü, kurum ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ile çoğunluk payına sahip olduğu bağlı şirketlerin pay senetlerinin tamamen veya pay çoğunluğunu etkiler şekilde kısmen satılması veya halka satılması hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,

r)Yönetim Kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması,

s)Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

t)Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

u)Kulüp tüzüğünün 5.maddesi olan Kulübün Çalışma Konuları ve Biçimlerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak için yönetim kuruluna yetki vermek,

ü)Futbol federasyonu genel kurulu, Amatör spor kulüpleri federasyonu genel kurulu veya Diğer Federasyonlar ile benzeri kamu ve özel kurumlar nezdinde Kulüp temsilcisi olarak kişi veya kişilerin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

v)Hukuk kurulunu oluşturmak, Tarih, Müze ve Arşiv kurulunu oluşturmak ve bu kurulların çalışacağı ortam ile yardımcı personel atamak ve bütçesini oluşturmak için yönetim kuruluna yetki vermek,

y)Mevzuatta ve Kulüp tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Madde 21- Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim Kurulu Kulübün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu üyeleri 9 asil, 9 yedek üye olmak üzere, üç (3) yıl için Genel Kurulun asil üyeleri arasından liste usulüyle açık oyla seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak Başkan, başkan vekilini ve diğer üyeleri kendi arasından seçer.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya            çağırmakla    görevlendirir.

Madde 22-  Yönetim Kurulunda Görev Alamayacaklar

Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, İl Ceza Kurulları ve Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, Kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar. Bu görevlere seçilenler Kulüplerindeki görevlerinden ayrılırlar.

Kulübün disiplin kurulu üyeleri, yönetim kurulunda görev alamazlar. Bu görevlere seçilenler Kulübün diğer organlarındaki görevlerinden ayrılırlar.

Kulübün idari personeli yönetim kurulu asil ve yedek üyesi olamaz. Bu görevlere seçilenler Kulübün diğer organlarındaki görevlerinden ayrılırlar.

Madde 23- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu Kulübün yürütme organı olup, Kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

b)Genel Kurul kararlarını ve Genel Kurulca verilen yetkileri yürütmek,

c)Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d)Genel kurul kararlarını ve bütçeyi uygulamak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma yapmak,

e)Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

f)Kulüp yürütme birimini görevlendirmek,

g)Temsilcilikler kurmak,

h)Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu oluşturmak,

i)Sosyal ve sportif birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri kurmak, spor birimlerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

j)Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dâhil genel kurul gündemini hazırlamak, 

m)Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

k)Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve korumak,

l)Kulübün malik olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak,  

m)Mevzuata uygun biçimde gerekli izinler alınarak lokal, tesis, spor okulları, spor vakıfları sermaye şirketleri kurmak, işletmek, kiralamak, Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

n)Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar,

o)Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

p)Kulüp içi genelgeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,

r)Sporcularla ilgili ödül ve ceza genelgeleri hazırlamak,

s)Gerekli görülen hallerde uzmanlık kurulları kurmak ve koordinasyonu sağlamak, doğrudan dernek başkanına bağlı olarak fahri veya ücretli çalışmak üzere başkan danışmanı atamak,

ş)Yönetim Kurulu dernek hizmetlerinin sağlıklı, zamanında ve verimli yürütülmesini temin etmek üzere gerekli görülen görevler belirler, bu göreve ilişkin yetki ve sorumluluklar belirleyip işleyişi sağlayacak yönetim kurulu üyelerini belirler,

t)Yönetim Kurulu üyeleri ve yedek üyeleri dışından kulübün işleyişiyle ilgili direktörler atamak, görev ve yetkilerini belirlemek üst düzey yöneticileri atamak, görev ve yetkilerini belirlemek Kulüp işlerinin yürütülmesini için çalışan kadrolarını saptamak, çalışanları işe almak ücretlerini belirlemek, işten çıkarmak mevzuata uygun usullerle gerektiğinde hizmet satın almak,

u)Kulübün tüm yürütme birimlerinin yönetim şemasını belirlemek,

ü)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 24- Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu, genel kurulca seçilmesinden itibaren en geç 7  gün  içinde yapacağı ilk toplantıda; Yönetim kurulu üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve yönetim kurulu üyelerini seçer.                  

Yönetim kurulu ayda 1 defadan az olmamak üzere, kurulca belirlenen gün ve saatte üyelerinin salt çoğunluğuyla  toplanır. Gündem genel sekreter tarafından hazırlanır. Üyeler gündeme madde ilave edebilir. Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş olur.

Madde 25- Yönetim Kurulu Başkanın Görev ve Yetkileri

Başkan Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl için seçilir. Başkanlıkta boşalma olması halinde kulübü başkan vekili temsil ve idare eder.

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a)Kulüp tüzel kişiliğini temsil etmek,

b)Kamu kurum ve kuruluşları ile Kulüp arasındaki ilişkileri sağlamak, geliştirmek ve düzenlemek, 

c)Kulübün çalışmalarını ve faaliyetlerini denetlemek, düzenlemek ve yönetmek,

d)Mevzuat ve tüzükle verilen diğer görevleri yapmak,

e)Yönetim Kurulunun verdiği görevleri uygulamak.

Madde 26- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu genel kurulca 3 yıl için liste usulüyle, açık oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Denetim kurulu, denetleme görevini Kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yaparak denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Madde 27- Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu genel kurulca 3 yıl için liste usulüyle, açık oyla seçilen en az 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu seçimi takip eden bir hafta içerisinde toplanarak iş bölümü yaparlar.

Kulüp tüzüğüne aykırı hareket edenler, Kulüp ve faaliyetlerini tutum ve davranışlarıyla kötüye kullananlar hakkında TCK ve özel kanunlar gereği kovuşturma yapılanlar ve mahkûm olanlar disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin cezaları şunlardır: Uyarma, Kınama, Üyelikten kesin çıkarma. Suç işleyen üye yazılı veya sözlü savunması alınmadan cezalandırılmaz. Kendisine yapılan ihtara rağmen 15 gün içerisinde savunmasını vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Disiplin kurulunun kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir. Cezaların uygulanması yönetim kurulunun görevidir. 

Madde 28- Disiplin Suçları

Disiplin cezasını gerektiren suçlar şunlardır:

1) Uyarma Cezası Gerektiren Suçlar

a)Kulüp disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak

b)Kulüp bina ve tesislerinde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.  

2) Kınama Cezası Gerektiren Suçlar

a)Kulübün onuruna, saygınlığına zarar verici söz, eylem ya da davranışta bulunmak,

b)Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, 

c)Yetkisi ve görevi olmadığı halde Kulüp adına söz söylemek, iş veya yayın yapmak,

d)Kulüp içinde sosyal tesis ve lokallerinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışta bulunmak, 

e) Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.                                                                                                                                                                            

3) Üyelikten Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar

a)Kulüp faaliyeti ile ilgili olarak Kulüp Başkanına, organlar ve kurul üyelerine ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak,

b)Zorlayıcı ve engelleyici işlem ya da eylemlerle Kulübün amacının gerçekleşmesini veya müsabakasını engellemek, engellemeye çalışmak, bu türden davranışları teşvik etmek,

c)Genel Kurulda hazirun ve seçim listelerini tahrif etmek, yok ya da kullanılamaz hale getirmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin haklarını kullanmadaki özgürlüğünü ya da oy kullanmasını engellemek, engellemeye çalışmak,

d)Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

e)Gerçeğe aykırı belgelerle üyeliğe başvurmuş ve bu belgelerle üyeliği kabul edilmiş olmak,

f)Başkasına ait üye kimlik kartını tahrif ya da taklit ederek kullanmak, hakkı bulunmamasına ya da engel durumu olmasına karşın genel kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak,

g)Yetkili olmadığı halde ya da yetki sınırını aşarak Kulüp adına hukuksal işlemlerde bulunup kulübü borç ve yükümlülük altına sokmak,

h) Kulübün malvarlığına kasten zarar vermek,

i)Hizmet akdi ile Kulüpten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da aleyhine seçimleri etkilemeye yönelik söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

j) Her türlü yazılı, görsel ve sosyal medyada kulüp aleyhine paylaşım ve açıklamalarda bulunmak.

Madde 29- Disiplin Cezalarına İtiraz Yönetim Kurulunun kararı ile cezalandırılan üye uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezalara ve para cezalarına ilk olağan Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması veya incelemeye değer bulması halinde yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir.

Genel Kurul, geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen bu cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir. 

Madde 30- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Kulüp tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında kulüp organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Yürütme Birimleri

Madde 31- Yürütme Birimi

Yönetim kurulu, genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimini belirler ve görevlendirmeleri ya da atamaları yapar. Yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde Kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

Madde 32- Genel Sekreterin Yetki ve Görevleri

a)Başkan adına ve kulübün her türlü yazışma işlerini yürütür, yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlar, toplantılara katılır ve kurulun raportörlük görevini yapar,

b)Mevzuat uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali, sportif ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur,

c)Resmi ve özel kurumlarla basınla ilişkileri sağlar ve yürütür,

d)Karar defterini tutar, yönetim kurulu kararlarını tarih ve sırasına göre boş kalmayacak biçimde bu deftere işler, başkan ve üyelere imzalatır, alınan kararların imzalanmasını sağlar,

e)Kulübün tüm yürütme birimlerinden sorumludur,

f)Yönetim kurulunca belirlenen tutarda ve konularda ödeme yapmaya yetkilidir.

Madde 33- Yürütme Biriminin Yetki ve Görevleri

Yürütme biriminde görev alacak tüm idari, mali, teknik ve sportif personel yaptığı tüm iş ve işlemlerden genel sekretere karşı sorumludur. Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, Kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali, teknik ve sportif bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli, yetkili ve sorumludur.

Madde 34- Spor Branşları

Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal bakımdan eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli amatör spor branşlarında faaliyet gösterir.

Amatör spor branşlarının bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu branşların harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır.

Amatör spor branşlarının çalışma ve yönetimlerinden, spor direktörü, branş sorumlusu, antrenörler yetkili ve sorumludur. Amatör spor branşlarının açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yönetim Kurulu kararıyla olur. Amatör spor branşlarının faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir. Amatör Spor Branşlarında görev alacak Antrenörlerin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerinin olması zorunludur.

Madde 35- Kulübün Gençlik Faaliyeti

Kulüp; taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında eğitmen çalıştırmaya mecburdur.

Kulübün taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türlerinde görev alacak eğitmenlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerinin olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Tesisleri

Madde 36- Tesisler

Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca bir yönetmelikle belirlenir.

Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İç Denetim

Madde 37- İç Denetim

Kulüpte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

III. KISIM

MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Kulübün Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler

Madde 38- Defter tutma esasları;

Kulüpte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Kulübün ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 39-Kayıt Usulü

Kulübün defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 40-Tutulacak Defterler

Kulüpte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6)Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2)Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 41-Defterlerin Tasdiki

Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 42-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

                                                    Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri                                                                                                            

Madde 43-Gelir ve Gider Belgeleri

Kulüp gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Kulüp giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Madde 44-Alındı Belgeleri

Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 45-Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Madde 46-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 47-Beyanname Verilmesi

Kulübün, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 48- Kulübün Borçlanma Usulleri

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelir ve Gider Usulü

Madde 49- Gelirler

Kulübün gelirleri şunlardır:

1)Yıllık üyelik aidat: Üyelerden giriş ücreti olarak 25,00-TL, yıllık olarak 20,00-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2)Bağış ve yardımlar,

3)Her çeşit organizasyon gelirleri,( çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, piyangolar, kermesler, konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler)

4)Kulübün sahip olduğu malvarlığından elde edilen gelirler,(kira,satış vb.)

5)Kulübün işlettiği ticari işletmelerden elde edilen gelirler,

6)Sporcuların lisans ve kira gelirleri, isim hakkı, patent, reklam ve bilet satış gelirleri,

7)Kanunlarla elde edilmesine izin verilen her türlü gelir,

8)İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hissedarı olduğu şirketler ve hissedarı olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerince yapılacak yardımlar, reklam karşılığı gelirleri ile sponsorluk gelirleri,

9)Spor Toto, Spor Loto,Sayısal ve İddia gibi Kurumlarından gelen gelirler, 

10)Her türlü reklam karşılığı gelirler ile sponsorluk gelirleri,

11)Diğer gelirler,

Kulüp adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Kulüp saymanına teslim ederler veya Kulübün banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı Kulüpler Yönetmeliğinde belirtilen miktarı geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Kulüp saymanına teslim ederler veya Kulübün banka hesabına yatırırlar. Kulüp kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 50- Giderler

Kulübün giderleri şunlardır:

1)Tesis yapımı, bakımı ve onarımı giderleri,

2)Spor malzemesi, araç ve gereç giderleri,

3)Büro ve idari giderler,(Kira. Maaş, haberleşme, elektrik, su, doğalgaz, vergi, SSK gibi zorunlu giderler)

4)Demirbaş eşya giderleri,

5)Yönetim Kurulu üyelerinin veya görevlendireceği kişilerin Kulüp için yaptığı faaliyetlerdeki harcamalar (yol, konaklama giderleri vb.)

6)Yayın ve organizasyon masrafları,

7)Tüzükte belirtilen Kulübün Çalışma Konuları ve Biçimleri ve Yönetim Kurulunun buna bağlı olarak alacağı kararlar doğrultusunda yapılacak yardım, prim, ödül vb. olarak belirtilen tüm giderler,

8)Kulübün temsil, tören ve ağırlama giderleri,

9)Kulübün konaklama, seyahat, beslenme vb. giderleri,

10)Tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak bütçede öngörülen faaliyetlerle ilgili tüm giderler, 

11)Kulüp çalışanları ücretleri ile, antrenör, teknik eleman, masör, sağlık personeli ile gerekli görülen çalışanların ücret vb. giderleri,

12)Sicil, lisans, vize çıkarma vb. giderler,

13)Mali Müşavir, Hukuk Müşaviri ve diğer danışmanlık hizmet alım giderleri,

14)Engelli spor kulüpleri ve İzmir’de bulunan amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar,

15)Sporculara ödenen ve sporcular için ödenen prim, peşinat, bonservis, transfer ve bunlara bağlı ilgili kanunlarda belirtilip ödenmesi gereken vergi, ssk gibi zorunlu ödemeler,

16)Sporcuların müsabakalarda yer alabilmesi için yapılan tüm masraflar, (deplasman, yemek, yol, konaklama vb.)

17)Banka Giderleri.

IV. KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği, Fesih ve Tasfiye

Madde 51-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 52-Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 53-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

           

BAŞKAN                                 : ERSAN ODAMAN

BAŞKAN VEKİLİ                    : ŞAMİL SİNAN AN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : UĞUR YELEKLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : İLKER KOZAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : HÜSEYİN EGELİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MERT YAYGEL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : AHMET UĞUR BARAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : BARIŞ KARCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : ÇİĞDEM ÇİÇEKÇİ ERCAN