TÜZÜK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 

 

         Spor Kulübünün Adı, Merkezi ve Kurucu Üye Listesi

         MADDE 01- (1) Spor kulübünün adı “İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ''dür. Merkezi İzmir'dir.

         Spor Kulübünün Renk ve Amblemi

         MADDE 02- (1) Spor kulübünün renkleri Mavi-Beyaz-Kırmızı’dır.     

          KULÜP KISA ADI 

Kulübün kısa adı “ İBBSK ” olarak geçmektedir

      Spor kulübünün amblemi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni simgeleyen saat kulesi ile birlikte 4 satırlık İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yazısı şeklindedir. Logonun standart kurumsal rengi (PANTONE 288 C)’dir.

Kulüp logosunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yazmaktadır

          Spor Kulübünün Amacı 

         MADDE 03-         (1) Spor kulübü ,   bu   tüzük    hükümlerine   göre   Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  ile   spor  federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur. 

          Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

          MADDE 4- (1) Spor kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

         a) Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.

          b) Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

       c) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

          ç) Kuruluş  amacının  gerçekleştirilmesi  için  gerekli olan   her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 

          d) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

       e) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.

          f) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.

         g) Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.

        ğ) Kuruluş  amacının  gerçekleştirilmesi  için  faaliyet  gösterilen  spor  dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

        h) Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

       ı) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

      i) Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.

          j) Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak.

         k) Ulusal    ve   uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

        l) Spor      kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

         m) Bütün spor dallarında gerekli izinler alınarak spor okulları açmak, sporculara ve halka yönelik seminerler, konferanslar, kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak.

      n) Gerekli olan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin ederek sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak.

           o) Gerekli  izinler  alınmak  şartıyla  yardım  toplama  faaliyetlerinde  bulunmak ve yurtiçi, yurtdışından bağış kabul etmek.

          ö) İhtiyaç    duyulan gelirleri temin etmek ve / veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak.

          p) Bütün    spor dallarında   açık  ve kapalı spor tesisleri yaptırıp gerektiğinde bu tür tesisleri ve lokalleri açmak; Kulübe gelir temin etmek amacıyla bunları kiraya vermek, işletmek ve işlettirmek; ticari, sanayi işletmeleri kurmak ve iktisadi İşletme açmak.

          r) Üyeleri  arasında  beşerî  münasebetlerin  geliştirilmesi  ve   devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

           s) Gerek  görülmesi  halinde,  kamu    kurum   ve   kuruluşları   ile  görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

           ş) Faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek için gerek duyduğunda temsilcilikler açmak  

       t) Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren sporcuları daha büyük başarılar göstermeleri için teşvik etmek ve onları ödüllendirmek.

       u) Antrenör, spor  okulları  eğitmeni,  teknik  eleman,   yardımcı personel, idari personel, yönetici vb. ilgili ve gerekli personeli çalıştırmak.

           ü) Engelli  bireylerin   toplumla   bütünleşmesini      sağlamak     amacıyla engelliler spor dalları kurmak, spor müsabakalarına iştirak etmek; bu konuda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak gerekli projeler oluşturmak; ulusal ve uluslararası alanda kaynak araştırarak sağlanan kaynakları ülkemiz ve engelliler yararına kullanmak; ayrıca ilimizde bulunan engelli spor kulüplerinin spor faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için, imkanlar çerçevesinde yardımda bulunmak.

          v) Şehrimizi      ve     ülkemizi yurtiçinde veya yurtdışında başarıyla temsil etmiş ancak sporcu iken ve sporu bıraktıktan sonra zor duruma düşmüş sporcularına yardım ve destek sağlamak, benzer konularda yardımlaşma ve dayanışma kuruluşları kurmak, kurulu veya kurulacak olanlara katılabilmek için girişimde bulunmak. 

Üye Olma Hakkı, Üyelik Başvurusunun Reddi Sebepleri ve Üyelik İşlemlerİ

         MADDE 5- (1) Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulübüne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

             (2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

             (3) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

             (4) Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

             (5) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir. 

            Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

              MADDE 6- (1) Kulübün iki türlü üyesi vardır: Asil Üye: Kulübün kurucuları ile başvuru üzerine üyeliğe kabul edilen, aidatlarını tamamen ödemek şartıyla genel kurula katılma, seçme, seçilme ve Kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkına sahip kişilerdir. Bu üyeler eşit hakka sahiptir. Onursal Üye: Kulübe önemli derecede maddi veya manevi katkı sağlamış veya kulüp lisansı devam ederken 40 yaşını doldurmuş milli olan sporcular, divan başkanlık kurulunun yazılı teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik sıfatı verilen kişilerdir. Bu üyeler isterlerse bağış yapabilirler, ancak Kulüp organlarına seçilemezler.

             (2) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

             (3) Üye olmak isteyen kişi, üye giriş ücreti ile yıllık aidatını Kulüp banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ile Kulübe yazılı olarak başvurur. Başvuru Kulüp yönetim kurulunca 5 en geç otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin yıllık aidatı iade edilir. Kulüpten ihraç edilen kişilerin üyeliğe tekrar kabulüne genel kurulca karar verilir.

           Üyelerin Hakları

           MADDE 7- (1) Spor kulübü üyeliği bulunan üyelerin hakları aşağıda belirtilmiştir;

             a) Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptirler,

             b) Kulüp üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez,

             c) Onursal üyelerin dışındaki üyelerin Kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır,

             ç) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır,

             d) Onursal üyelerin oy hakkı yoktur,

             e) Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelerin Yükümlülükleri

           MADDE 8- (1) Spor kulüp üyelerinin yükümlülüklerini gerektiren haller;

             a) Üyeler, Kulüp Tüzüğüne, düzenine uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye Kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür,

             b) Kulüp-üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için üye, adresinde, telefon, ve faks numarası ve elektronik posta adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri 30 gün içerisinde kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışma ve tebligat geçerli olur,

             c) Her üye aidatını içinde bulunulan yılın 31 Ocak tarihine kadar öder,

             ç) Kulüp üyeliğinden çıkartılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarının ödentisini vermek zorundadır.

             d) Onursal üyeler üyelik aidatı ödemek zorunda değildir.

            MADDE 9- (1) Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık 60,00 Türk lirası üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.

            Üyelikten Çıkma

             MADDE 10- (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. E-devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir. (

             2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

             Üyelikten Çıkarılma

             MADDE 11- (1) Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

             a) Spor kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

             b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

             c) Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

             ç) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

             (2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, ilgili üyenin üyeliği yönetim kurulu kararı ile askıya alınır ve bu karar bir sonraki Genel Kurulda görüşülür. Genel kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. Üyelikten çıkarılma kararları yönetim kurulu tarafından uygun araçlarla ilan edilir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir. Spor kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

             (3) Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

             a) İlgili kanunlar ve kulüp tüzüğünde üyelik için aranan şartları kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer,

             b) 1 yıl süre ile aidatlarını ödememiş üyelerin üyelik sıfatı, bu hususun üyeye yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 1 ay içerisinde giderilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilir,

             c) Tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek,

             ç) Kulüpten izin almaksızın başka bir spor kulübü ile iş ilişkisine giren üyeler, 30 gün içerisinde durumu Yönetim Kuruluna bildirmek durumunda olup, ilgili üyenin üyeliğinin devamı ile ilgili karar yönetim kuruluna aittir.

             d) Kendilerine tevdi edilmiş görev ve yetkilerini kötüye kullananlar,

             e) Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak,

             f) Kasıtlı olarak dürüstlük kuralına aykırı, biçimde herhangi bir şekilde Kulübe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar vermek, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üye, kulüp üyeliğinden çıkarılır.

             Spor Kulübünün Organları

             MADDE 12- (1) Spor kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir:

             a) Genel Kurul.

             b) Yönetim Kurulu.

             c) Denetim Kurulu.

             ç) Disiplin Kurulu

             (2) Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

             (3) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme 7 suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

             (4) Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

             (5) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

             Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Yeri

             MADDE 13- (1) Genel kurul, spor kulübünün en yetkili karar organı olup spor kulübüne kayıtlı üyelerden oluşur.

             (2) Genel kurul;

             a) Her 3 yılda bir Eylül ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır.

             b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya spor kulübü üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

             Genel Kurulun Çağrı Usulü

             MADDE 14- (1) Yönetim kurulu, spor kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

             (2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya spor kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

             (3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

             Genel Kurulun Toplantı Usulü

             MADDE 15- (1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci 8 toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

             (2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

             (3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

             (4) Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 2 üyeden oluşur.

             (5) Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

             (6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

             (7) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

             (8) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

             (9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

             (10) Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

             MADDE 16- (1) Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

             (2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

             (3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam 9 sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

             Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

             MADDE 17- (1) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

             Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

             MADDE 18- (1) Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

             a) Spor kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

             b) Spor kulübü tüzüğünü değiştirmek.

             c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

             ç) Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.

             d) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.

             e) Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

             f) Yönetim kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

             g) Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

             ğ) Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

             h) 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

             ı) Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

             i) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek.

             j) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek.

             k) Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

             l) Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

             m) Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

             n) Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.

             o) Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

             ö) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

             p) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Yönetim Kurulunun Oluşumu

             MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu, 11 asıl ve 11 yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

             2) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

             (3) Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

             Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

             MADDE 20- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

             a) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

             b) Spor kulübü tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak.

             c) Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek.

             ç) Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

             d) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

             e) Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

             f) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

             g) Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.

             ğ) Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek. 

             h) Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.

             ı) Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.

             i) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

             j) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

             k) Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

             l) Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek,

             m) Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

             n) Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.

             o) Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.

             ö) Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.

             p) Sponsorluk anlaşmaları yapmak.

             r) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

             Denetim Kurulunun Oluşumu

             MADDE 21- (1) Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

             (2) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

             Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

             MADDE 22- (1) Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

             (2) Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

             (3) Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

             Disiplin Kurulunun Oluşması

             MADDE 23- (1) Disiplin kurulu genel kurulca 3 yıl için liste usulüyle, açık oyla seçilen en az 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu seçimi takip eden bir hafta içerisinde toplanarak iş bölümü yaparlar.

             (2) Kulüp tüzüğüne aykırı hareket edenler, Kulüp ve faaliyetlerini tutum ve davranışlarıyla kötüye kullananlar hakkında TCK ve özel kanunlar gereği kovuşturma yapılanlar ve mahkûm olanlar disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin cezaları şunlardır: Uyarma, Kınama, Üyelikten kesin çıkarma, Suç işleyen üye yazılı veya sözlü savunması alınmadan cezalandırılmaz. Kendisine yapılan ihtara rağmen 15 gün içerisinde savunmasını vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Disiplin kurulunun kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir. Cezaların uygulanması yönetim kurulunun görevidir.

             Disiplin Suçları

             MADDE 24- (1) Disiplin cezasını gerektiren suçlar şunlardır: Uyarma Cezası Gerektiren Suçlar

             a) Kulüp disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak

             b) Kulüp bina ve tesislerinde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.

             Kınama Cezası Gerektiren Suçlar

             a) Kulübün onuruna, saygınlığına zarar verici söz, eylem ya da davranışta bulunmak,

             b) Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,

             c) Yetkisi ve görevi olmadığı halde Kulüp adına söz söylemek, iş veya yayın yapmak,

             d) Kulüp içinde sosyal tesis ve lokallerinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışta bulunmak,

             e) Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.

             Üyelikten Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar

             a) Kulüp faaliyeti ile ilgili olarak Kulüp Başkanına, organlar ve kurul üyelerine ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak,

             b) Zorlayıcı ve engelleyici işlem ya da eylemlerle Kulübün amacının gerçekleşmesini veya müsabakasını engellemek, engellemeye çalışmak, bu türden davranışları teşvik etmek,

             c) Genel Kurulda hazirun ve seçim listelerini tahrif etmek, yok ya da kullanılamaz hale getirmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin haklarını kullanmadaki özgürlüğünü ya da oy kullanmasını engellemek, engellemeye çalışmak,

             ç) Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

             d) Gerçeğe aykırı belgelerle üyeliğe başvurmuş ve bu belgelerle üyeliği kabul edilmiş olmak,

             e) Başkasına ait üye kimlik kartını tahrif ya da taklit ederek kullanmak, hakkı bulunmamasına ya da engel durumu olmasına karşın genel kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak,

             f) Yetkili olmadığı halde ya da yetki sınırını aşarak Kulüp adına hukuksal işlemlerde bulunup kulübü borç ve yükümlülük altına sokmak, g) Kulübün malvarlığına kasten zarar vermek,

             ğ) Hizmet akdi ile Kulüpten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da aleyhine seçimleri etkilemeye yönelik söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

             h) Her türlü yazılı, görsel ve sosyal medyada kulüp aleyhine paylaşım ve açıklamalarda bulunmak.

             Disiplin Cezalarına İtiraz

             MADDE 25- (1) Yönetim Kurulunun kararı ile cezalandırılan üye uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezalara ve para cezalarına ilk olağan Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması veya incelemeye değer bulması halinde yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir.

             Genel Kurul, geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen bu cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir. 

             Spor Kulübünün Gelirleri ve Giderleri

             MADDE 26- (1) Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

             a) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50,00 TL alınır. Aylık/yıllık aidat ücreti olarak 60,00 TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

             b) Sponsorluk gelirleri

             c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler

             ç) Sporcu yetiştirme tazminatları

             d) Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

             e) Faaliyetlere katılım bedelleri

             f) Müsabaka hâsılatları

             g) Yayın gelirleri

             ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

             h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

             ı) Reklam gelirleri

             i) Kira gelirleri 

             j) Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

             k) Bağış ve yardımlar

             l) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

             m) Finansman gelirleri

             n) Öz sermaye katkıları

             o) Diğer benzeri gelirler

             (2) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki giderlerde bulunabilir:

             a) Satış ve malzeme giderleri

             b) Mağaza giderleri

             c) Sporculara ve diğer personele yapılan ödemeler

             ç) Sporcu transferi giderleri

             d) Faaliyetlere katılım ve müsabaka giderleri

             e) Kiralama ve finansal kiralama giderleri

             f) İdari giderler

             g) Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri

             ğ) Spor dışı faaliyetlere ait giderler

             h) Finansman giderleri ve kâr payı dağıtımları

             ı) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan giderler ve altyapı giderleri

             i) Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler

             j) Diğer benzeri giderler

             Spor Kulübü Bütçesinin Genel Esasları

             MADDE 27- (1) Bütçe; spor kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

             (2) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

             a) Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.

             b) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.

             c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

             ç) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir. 

             Bütçenin Hazırlanması

             MADDE 28- (1) Spor kulübü bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

             a) Bütçe; spor kulübünün faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Spor kulübünün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

             b) Bu bildirimde, takip eden 3 yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

             c) Yönetim Kurulu tarafından spor kulübünün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

             Bütçenin Yürürlüğe Konulması

             MADDE 29- (1) Spor kulübü bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

             a) Yönetim Kurulu, spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.

             b) Spor kulübü tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.

             c) Spor kulübünün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

             Bütçenin Uygulanması

             MADDE 30- (1) Spor kulübü bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

             a) Spor kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.

             b) Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

             c) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

             ç) Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

             Harcama Yetkilisi

             MADDE 31- (1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında yönetim kurulunca yetkilendirilmiş spor dalı yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen 16 ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

             Harcama Talimatı ve Sorumluluk

             MADDE 32- (1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

             (2) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

             Gerçekleştirme Görevlileri

             MADDE 33- (1) Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (2) Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

             (3) Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübünün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler.

             (4) Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübü tüzüğü çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

             Gelir ve Gider İşlemleri

             MADDE 34- (1) Spor kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

             (2) Spor kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

             (3) Spor kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

             (4) Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.

             Alındı Belgeleri

             MADDE 35- (1) Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. 17

             (2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

             Yetki Belgesi

             MADDE 36- (1) Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi spor kulübü tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, spor kulübü başkanınca onaylanır.

             (2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, spor kulübünün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin spor kulübü yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

             Spor Kulübünün Borçlanma Usulleri

             MADDE 37- (1) Spor kulübü, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde her borçlanma ile ilgili olarak yeni yönetim kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dahilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

             Beyanname Verme Yükümlülüğü

             MADDE 38- (1) Spor kulübü, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

             Defter Tutma Yükümlülüğü

             MADDE 39- (1) Spor kulübü; iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

             Spor Kulübünün İdari Yapısı ve İdari Yapıda Yer Alan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             MADDE 40- (1) Spor kulübünün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Spor Kulübünün İç Denetimi

             MADDE 41- (1) Spor kulübünde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

             Spor Kulübü Tüzüğünün Değiştirilme Usulü

             MADDE 42- (1) Spor kulübü tüzüğünde Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulur.

             (2) Spor kulübü tüzüğü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda spor kulübü tüzüğü değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

             Spor Kulübünün Feshi

             MADDE 43- (1) Genel Kurul tarafından her zaman spor kulübünün feshi kararı alınabilir.

             (2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

             Tasfiye İşlemleri

             MADDE 44- (1) Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.

             (2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

             (3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

             (4) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

             (5) Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

             MADDE 45- (1) Spor kulübünü temsil edecek ve spor kulübü ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

             Yürürlük

             MADDE 46- (1) Bu spor kulübü tüzüğü 46 (kırkaltı) maddeden ibaret olup spor kulübünün tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.